Starszy inspektor
Łańcut
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski

Warunki pracy

• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym – praca z dokumentami.
• Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
• Narzędzi pracy: kserokopiarka, niszczarka, skaner.
• Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
• Czas pracy – w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku, w godzinach do 7.30 do 15.30.
• Oświetlenie naturalne/sztuczne.
• Brak podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • •Obsługa sekretariatu pełniącego rolę punktu kancelaryjnego komendy
 • •Protokołowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP.
 • •Prowadzenie kalendarza spotkań Komendanta Powiatowego PSP oraz czuwanie nad jego realizacją.
 • •Prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny i służby: listy obecności, absencji, ewidencja urlopów, ewidencja delegacji służbowych, ewidencja wyjść służbowych.
 • •Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu służby strażaków systemu codziennego i zmianowego, pracowników cywilnych i nadzór nad prowadzeniem i rozliczaniem czasu służby przez dowódców JRG PSP dla strażaków systemu zmianowego oraz obsługa programu służącego do ewidencji czasu służby. Nadzór nad prawidłowością sporządzania harmonogramów służb systemu zmianowego.
 • •Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego.
 • •Prowadzenie spraw socjalnych strażaków w zakresie świadczeń – dopłata do wypoczynku, przejazd na koszt PSP.
 • •Prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków oraz pracowników cywilnych KP PSP w Łańcucie.
 • •Zaopatrywanie komendy w niezbędne pieczęcie urzędowe, nagłówkowe i podpisowe, prowadzenie rejestru pieczęci i ich likwidacja oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 • •Udzielanie informacji interesantom a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych pracowników.
 • •Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej PSP.
 • •Organizacja i obsługa posiedzeń prezydium Zarządu Związku OSP RP.
 • •Prowadzenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub sekretariacie.
 • •Znajomość przepisów (prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) w zakresie realizowanych zadań.
 • •Biegła obsługa urządzeń biurowych.
 • •Znajomość zasad redagowania pism urzędowych.
 • •Znajomość programów edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, korzystanie z internetu.
 • •Nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność.
 • •Kurs kancelaryjno-archiwalny.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu kancelaryjno-archiwalnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu będą dostępne na stronie internetowej http://www.straz-lancut.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Łańcucie w terminie tygodnia od dnia wpływu wszystkich aplikacji.

Starszy inspektor

Łańcut

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna