Starszy inspektor
Opole Lubelskie
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej Wydziału Prewencji
Wydział Prewencji

Warunki pracy

Czynności realizowane na stanowisku związane są w większości z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, faks, drukarka, niszczarka, kserokopiarka). Na stanowisku występuje również praca w terenie związana z doręczaniem korespondencji do urzędów na terenie miasta.
Budynek Komendy dwukondygnacyjny, brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Praca w większości jest wykonywana w budynku KPP w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej 4, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Prewencji, usytuowanym na parterze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Korytarz, drzwi wejściowe, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu Wydziału Prewencji.
 • • Kompleksowa obsługa poczty zwykłej wraz z obsługą systemu informatycznego „Poczta Specjalna”.
 • • Obsługa poczty resortowej w zakresie rejestracji przesyłek jawnych.
 • • Doręczanie korespondencji wychodzącej z Komendy do instytucji publicznych na terenie miasta Opole Lubelskie.
 • • Sporządzanie odpowiedzi i sporządzanie pism w ramach pomocy prawnych.
 • • Zapoznawanie funkcjonariuszy Wydziału Prewencji z obowiązującymi aktami prawnymi.
 • • Prowadzenie dokumentacji w zakresie polityki bezpieczeństwa zbioru „Poczta Specjalna”.
 • • Realizacja zadań w systemach informatycznych w ramach otrzymanych upoważnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • deklaracja zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeks pracy,
 • umiejętność obsługi komputera, łatwość komunikowania się, znajomość pracy kancelaryjno – biurowej, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • obsługa komputera, dobra znajomość pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych,
 • • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim ul. Morwowa 4, 24-300 Opole Lubelskie lub przesyłać pocztą pod wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko starszy inspektor Wydziału Prewencji”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (081) 827 82 03.

Proponowane wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej 1,3422 co daje 2572,92 zł. miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat. List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
KPP w Opolu Lubelskim nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Opole Lubelskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna