Starszy inspektor
Gostyń
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Łączności i informatyki
Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki

Warunki pracy

biurowa, 8 godzin, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw sprzętu łączności i informatyki
 • aktualizacja oprogramowania na komputerach nie podłączonych do PSTD
 • instalowanie oprogramowania na komptreach znajdujacych się w jednostce
 • adminiostrowanie systemami niejawnymi PSTDN oraz SNP
 • dokonywanie aktualizacji oprogramowania na komputerach nie podłączonych do PSTD
 • pobiranie iwydawanie poczty z Zespołu Prezydialnego
 • zgłaszanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
 • obsługa skrzynki PPE Lotus Komendanta
 • prowadzenie dziennika PPE Lotus
 • prowadzenie bieżących kart pracy
 • realizowanie zadań nakreśąlonych przez właściwe Wydziały KWP w Poznaniu, dotyczące pracy łączności i informatyki
 • konserwacja urządzeń łączności i informatyki
 • wykonywanie instalacjai aparatów telefonicznych
 • uczestnictwo w okresowych przeglądach technicznych sprzętu dokonywanych przez WŁiI KWP w Poznaniu
 • organizwoanie i zapewnienie łączności w działaniach operacyjnych i prewencyjnych
 • przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
 • podnoszenie kwalifikacji
 • dbanie o dobro Komendy i jej mienie
 • informowanie przełożonego owydarzeniach w pracy , uarazach, utracie dokumentu, niesprawnosci sprzętu oraz trudnościach w realizacji zadań służbowych
 • prowadzenie dokumentacji systemów niejawnych i jawnych zgodnie z SWB i PBE
 • archiwizowanie dokumentacji, występowanie z wnioskami o przyznaie/odebranie policjantom i pracownikom uprawnień do dostępu baz danych
 • występowanie z wnioskami o przyznanie/odebranie kart PKI
 • wystepowanie z wnioskami o przyznaie /odebranie dostepu do PPE Lotus oraz sieci Internet
 • zastępowanie administratora systemu ODN
 • podejmowanie decyzji usprawniających pracę w zespole
 • nadzór nad sytemami monitoringu KPP, PDOZ miasta Gostyń
 • sporządzanie opisu stanowisk dostepowych do systemów niejawnych celem uzyskania akredytacji ABW
 • odbiór bloczków mandatowych zgodnie z zpotrzebowaniem z magazynów Izby Skarbowej
 • prowadzenie dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych
 • wdrażanie i prowadzenie polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyka
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Wrocławska 44 63-800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
wynagrodzenie 2623,38 ( brutto) + dodatek za wysługę lat

Starszy inspektor

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna