Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , edukacji prawnej oraz wsparcia osób starszych w woj. opolskim
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu.
• Zagrożenie korupcją.
• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
• Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
• Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w zakresie gromadzenia informacji o każdym zawartym porozumieniu z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej albo wskazaniu przez dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych wyznaczonych adwokatów lub radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku niezawarcia ww. porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby to porozumienie; gromadzenia informacji o każdym przypadku niezawarcia lub rozwiązania przez powiat umowy z organizacją pozarządową dotyczącą prowadzenia punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji; gromadzenia kwartalnych zbiorczych informacji od starostów o wykonaniu zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzeniu nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej, a następnie przekazywanie ich wraz z scaloną informacją dla terenu województwa Ministrowi Sprawiedliwości.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w celu wpisu, odmowie dokonania wpisu, wykreślenia organizacji pozarządowej z listy organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa.
 • Uczestnictwo w kontrolach z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowych powoływanych w celu wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzone prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie nieodpłatnej mediacji.
 • Organizowanie szkoleń oraz kursów doszkalających dla doradców w szczególności poprzez: przekazywanie informacji o nich powiatom, udostępnianie tych informacji na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub udostępnianie sal wykładowych, pod warunkiem zapewnienia możliwości nieodpłatnego udziału w szkoleniach i kursach doszkalających pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa Powiatowego, których obowiązki służbowe wiążą się z wykonywaniem przez Wojewodę lub Starostę zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 • Sporządzanie projektów ocen wybranych porad udzielonych w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie, w celu weryfikacji spełniania przez organizację pozarządową wpisaną na listę warunku profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a następnie przekazywanie jej właściwemu staroście.
 • Realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych.
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonych pod nadzorem przewodniczącego zespołu kontrolującego protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych oraz sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań; przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje osobiste.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office
 • Znajomość systemu CAS
 • Znajomość ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • Znajomość ustawy o osobach starszych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr 77 4 524 329.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna