Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administrowania portalami: Biuletyn Informacji Publicznej, sprawozdawczości statystycznej GUS
w Wydziale Prezydialnym

Warunki pracy

- praca biurowa
- wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- podczas pracy istnieje konieczność przemieszczania się po całym budynku KWP we Wrocławiu, jak również poza jego terenem m.in. w celu prowadzenia szkoleń, odbywających się w siedzibie Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
- użytkowane sprzęty: komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- budynek częściowo przygotowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełna obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, administrowanie uprawnieniami, redagowanie strony internetowej
 • obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej: Aplikuj oraz platformy usług administracji publicznej e-PUAP
 • administrowanie portalem Sprawozdawczości Statystycznej GUS
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, telefonicznego, biurowego, techniki policyjnej
 • administrowanie elektronicznym dziennikiem korespondencji
 • przygotowywanie odpraw kadry kierowniczej Policji województwa dolnośląskiego, przygotowywanie przyjęcia delegacji
 • realizowanie zadań wynikających z wpływających do Policji województwa dolnośląskiego wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • szkolenie osób przystępujących do służby przygotowawczej w służbie cywilnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym programem do edycji i zarządzania portalami: Biuletyn Informacji Publicznej na serwerze MSW, GUS
 • znajomość przepisów w zakresie ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość struktury organizacyjnej urzędu i specyfiku jego działania
 • asertywność, kreatywność i samodzielność
 • wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • studia podyplomowe z zakresu techniki legislacyjnej
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego lub administracyjnego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych z zakresu techniki legislacyjnej
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego i niemieckiego na poziomie komunikatywnym, lub oświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego/niemieckiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko... .(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,6643 (co stanowi kwotę 3 118,63 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.

Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna