Starszy inspektor
Leszno
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacyjno - kadrowych
Sekcja ds. Organizacyjno - Kadrowych

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym, w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie komendy, obsługa klienta zewnętrznego, narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, bariery architektoniczne: praca na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind), toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym, możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu oraz spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
 • przygotowywanie planów pracy, zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy oraz realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji
 • przygotowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego akt wytworzonych przez sekcję
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków
 • prowadzenie ewidencji wyjść w celach służbowych, ewidencji nieobecności chorobowych pracowników oraz rozliczanie kart czasu pełnienia służby i pracy poza rozkładem przez pracowników systemu codziennego
 • udział w organizowaniu i koordynowaniu kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych komendy
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno - biurowych lub w pracy w administracji publicznej
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • praktyczna znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o słuzbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów prawa pracy
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów KPA
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjnym
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W przypadku osobistego dostarczania dokumentów należy je składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno (II piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór do KSC - zastępstwo”. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Informacje o wynikach poszczególnych etapów zostaną zamieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie KM PSP w Lesznie, w Biuletynie Informacji Publicznej komendy, na stronie internetowej komendy www.lesznopsp.wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacje w sprawie naboru można uzyskać w sekcji ds. organizacyjno – kadrowych KM PSP w Lesznie, tel. 65 3224200 lub 65 3224206.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:
I etap: dokonanie wstępnej analizy zgromadzonych ofert polegającej na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych, zamieszczonych w ogłoszeniu.
II etap: sprawdzian wiedzy i umiejętności komputerowych w dniu 04 marca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie komendy.
III etap: rozmowa kwalifikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatami w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie w dniu 06 marca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie komendy.
Wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 07 marca 2019 roku.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 maj 2019 roku

Starszy inspektor

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna