Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Poczty Specjalnej, Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Białymstoku - na czas zastępstwa

Warunki pracy

• Praca związana z prowadzeniem obsługi finansowej (wydatki grupy 1 – łączność
i informatyka)
• Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami i funkcjonariuszami jednostek Policji woj. podlaskiego.
• Stanowisko usytuowane jest na parterze budynku w pomieszczeniu biurowym
z częstym przemieszczaniem się do innych pomieszczeń w budynku KWP usytuowanych na I, II oraz III piętrze.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.
• Warunki dodatkowe: praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji wydatków z grupy 1 – łączność i informatyka, poniesionych przez jednostki Policji woj. podlaskiego, potwierdzanie zgodności jej z ewidencją prowadzoną w Wydziale Finansów KWP w Białymstoku.
 • Wystawianie w oparciu o aktualne przepisy rachunkowości faktur oraz not księgowych za usługi telekomunikacyjne świadczone przez jednostki Policji woj. podlaskiego na rzecz komórek organizacyjnych KGP, innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek z poza resortu.
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych na dostawy i usługi teleinformatyczne i pocztowe, współuczestniczenie w opracowaniu dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonywanie oceny złożonych w postępowaniu ofert z zakresie zgodności ze specyfikacją, współuczestniczenie w dokonaniu wyboru najlepszej z punktu zamawiającego oferty.
 • Naliczanie na podstawie otrzymywanych faktur i sporządzanie informacji o przekroczonych limitach finansowych ze służbowych telefonów komórkowych w komórkach organizacyjnych KWP, przekazywanie jej użytkownikom telefonów oraz do Wydziału Finansów KWP w Białymstoku.
 • Sprawdzanie i opisywanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją wydatków budżetowych faktur zakwalifikowanych jako wydatki z grupy 1 – łączność i informatyka.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu w użytkowaniu w oparciu o specjalistyczny program ewidencyjny oraz ewidencjonowanie środków trwałych.
 • Uczestniczenie w procesie wycofania i zagospodarowania zbędnego i zużytego sprzętu łączności i informatyki z eksploatacji, dokonywanie wyceny sprzętu ujętego w protokołach stanu technicznego, rejestracji protokołów, sporządzanie dowodów przekazania do magazynu, sporządzanie protokołów MT i LT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • Znajomość podstaw rachunkowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Systematyczność.
 • Samodyscyplina.
 • Znajomość obsługi komputerow klasy PC w zakresie pakietów biurowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługo Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr 41169 ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna