Starszy inspektor
Katowice
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Referacie ds. Inwestycji i Remontów (ILN1-1) - inspektor nadzoru inwestorskiego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca w terenie,
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze jednego z trzech budynków, w którym nie będzie znajdować się stanowisko pracy, windy w dwóch budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się, w tym w budynku gdzie będzie znajdowało się stanowisko pracy,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie sieci elektrycznych, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz określanie zasadności przeprowadzenia inwestycji, prac remontowych i modernizacyjnych zarówno w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, jak i jednostkach organizacyjnych jej podległych
 • Współpraca przy sporządzaniu kosztorysów na roboty instalacyjne w oparciu o wykonane przedmiary lub też istniejącą dokumentację techniczną
 • Współpraca przy nadzorze i kontroli zaawansowania prac wraz z prowadzeniem niezbędnych rozliczeń przyznanych środków finansowych
 • Analiza prawidłowości wykonania kosztorysów ofertowych wykonawców robót budowlanych oraz zasadności bieżącego wydatkowania środków w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Odbiór techniczny prac instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych, remontowych i inwestycyjnych w tym kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Odbiór dokumentacji powykonawczej. Wnoszenie uwag do ww. opracowań
 • Współpraca przy sporządzaniu planów remontowych i inwestycyjnych dla Izby Administracji Skarbowej oraz jednostek jej podległych
 • Wykonanie przeglądów okresowych i ocena bieżącego stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami i robotami remontowymi
 • Biegła obsługa programów Pakietu MS Office oraz programów do kosztorysowania
 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Kopia prawa jazdy
 • Aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń
z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi wynikać jednoznacznie z przedstawionych dokumentów.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: weryfikacji ofert kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z informacją o terminie, miejscu i godzinie prowadzonego naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Izby (pod ogłoszeniem) oraz wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Izby (tablica informacyjno - ogłoszeniowa).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (art.2 pkt 2b oraz art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.811,52 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 207-64-65.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna