Starszy inspektor
Mrągowo
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

praca biurowa w godzinach 7.30 - 15.30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie dokumentów i sprawozdań finansowo-księgowych
 • uformalnianie faktur wpływających
 • prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków budżetowych
 • analizowanie poniesionych kosztów
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej
 • sporządzanie informacji o dochodach PIT - 11 dla biegłych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość zasad rachunkowości i księgowości w jednostkach budżetowych
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości i księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
  ul. Wolności 2
  11-700 Mrągowo

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, złożone dokumenty nie będę zwracane, wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP, KPRM i BIP KPP Mrągowo.
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 741 92 25.

Starszy inspektor

Mrągowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna