Starszy inspektor
Szczytno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacyjnych
Sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
• Kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy
• Możliwość wyjazdów służbowych, w tym kilkudniowych, w ramach narad szkoleniowych, odpraw, itp.
• Narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe
• Oświetlenie naturalne i sztuczne
• Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
• Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na parterze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe, możliwość przemieszczania się do archiwum zakładowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
 • Prowadzenie archiwum komendy oraz spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • Opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dot. służby i pracy
 • Realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
 • Organizacja oraz obsługa spotkań, narad i odpraw służbowych z udziałem komendanta powiatowego
 • Realizacja i nadzór zagadnień z zakresu kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych komendy
 • Realizacja zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli służbowych
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych lub w administracji publicznej
 • Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla PSP, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach podległych MSWiA
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Posiadanie kursu kancelaryjno-archiwalnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia - kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych uprawnień - prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór KSC – starszy inspektor ds. organizacyjnych”.
• CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
• Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy).
• Nabór składać się będzie z trzech etapów:
o 1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu – 06.09.2019 r.,
o 2 etap – pisemny test wiedzy – 09.09.2019 r.,
o 3 etap – sprawdzian umiejętności komputerowych i rozmowa kwalifikacyjna – 12.09.2019 r.
o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
• Po weryfikacji złożonych ofert, lista zakwalifikowanych kandydatów i termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kppsp.szczytno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
• Proponowane wynagrodzenie brutto 2500 zł. + wysługa
• Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2019 r.
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. ~ 89 622 54 20 – sekcja organizacyjno-kadrowa w godz. 7.30-15.30.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna