Starszy inspektor
Rzeszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Komórka do spraw inspekcji terenowej
Komórka do spraw inspekcji terenowej

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie miasta Rzeszowa, praca biurowa przy komputerze, praca na wysokości powyżej 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.
Praca w budynku bez windy na 1 piętrze.
Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • uczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: praca na budowie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu) nie będą brane pod uwagę.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualna datą.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna