Starszy inspektor
Sejny
Komenda Powiatowa Policji w Sejnach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw prezydialnych, kadr i szkolenia
w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca biurowa w 8-godzinnym systemie pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, czynności przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników,
 • - przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach,
 • - realizowanie procesu doskonalenia zawodowego,
 • - zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy,
 • - prowadzenie ewidencji postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających oraz spraw związanych z udzielaniem kar dyscyplinarnych i nagród,
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
 • - organizowanie działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby i pracy w Policji,
 • - prowadzenie ewidencji etatowej oraz aktualizacja obsady kadrowej komórek organizacyjnych Komendy,
 • - realizowanie zadań związanych z promocją zawodu policjanta i działań profilaktycznych, w tym w ramach stoisk, pikników, przedsięwzięć o charakterze sportowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji i przepisów wykonawczych oraz umiejętność ich interpretacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
  ul. 1 Maja 13
  16-500 Sejny

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku wynosi nie mniej niż 2100 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 193 359

Starszy inspektor

Sejny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna