Starszy inspektor
Zambrów
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym;
- kontakt bezpośredni i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  Prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant, przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz służby
 •  Tworzenie projektu etatu i regulaminu jednostki zmilitaryzowanej – Komendy Powiatowej Policji oraz typowanie i uzupełnianie rezerw osobowych przewidzianych do realizacji zadań mobilizacyjno – obronnych
 •  Sprawowanie nadzoru merytorycznego, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć doskonalących związanych z problematyką skargową w zakresie przyjmowanie, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, przygotowywanie rocznych analiz w tym zakresie.
 •  Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie szkoleń, sporządzanie rocznych planów potrzeb szkoleniowych oraz doskonalenia lokalnego, sprawowanie nadzoru nad przebiegiem doskonalenia zawodowego i lokalnego pracowników.
 • Nadzorowanie zadań dotyczących kontroli stanu leczenie i profilaktyki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji.
 •  Koordynacja prac w zakresie opracowywania i sporządzania projektu regulaminu jednostki oraz zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych ora opracowywanie i sporządzanie projektów aktów prawnych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udzielanie informacji osobom zainteresowanym przyjęciem do służby we współpracy z właściwą merytorycznie komórką KWP.
 •  Identyfikowanie potrzeb, zgłaszanie zapotrzebowania oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z odbywaniem staży w Komendzie Powiatowej Policji.
 • Ewidencjonowanie, prowadzenie akt osobowych i archiwizowanie dokumentacji Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, obsługa komputera, znajomość programów WORD, Exel, Płatnik, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
  ul. Aleja Wojska Polskiego 4 A
  18-300 Zambrów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy.
Oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.100 zł brutto oraz płatna wysługa lat

Starszy inspektor

Zambrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna