Starszy inspektor
Żnin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: winda, dostosowana toaleta. Praca z zastosowaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz innych typowych urządzeń biurowych (skaner, drukarka, ksero). Praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w prowadzeniu kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej
 • Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania akt
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej
 • Sprawozdawczość GUS
 • Prowadzenie kasy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego WF Gang

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracja
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej
 • Umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów kpa
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność
 • Systematyczność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z archiwizacją dokumentów (kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  SEKRETARIAT Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
  ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin, w godzinach od 8:00 do 15:00 z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego inspektora w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
• Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane, opatrzone aktualną datą
• Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane
• Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:
Etap I: dokonanie wstępnej analizy zgromadzonych ofert polegającej na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu.
Etap II: sprawdzian umiejętności komputerowych.
Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
• Wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 14 maja 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, w Biuletynie Informacji Publicznej komendy oraz w jej siedzibie.
• Oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
• Planowany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2019 r.
• Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr (52) 30 33 450

Starszy inspektor

Żnin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna