Starszy inspektor
Szczecin
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Obsługi Sekretariatu
Sekretariat WUOZ

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w środowisku biurowym, kontakty z przedstawicielami władz samorządowych i terytorialnych .
• Stanowisko pierwszego kontaktu z klientem z zewnątrz, kontakty mailowe, telefoniczne.
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, ksero, skaner.
• Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu ZWKZ lub jego zastępcy.
 • • Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących z WUOZ
 • • Prowadzenie terminarza spotkań, narad ZWKZ.
 • • Przygotowanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi.
 • • Prowadzenie rejestru służbowych wyjazdów i kontroli.
 • • Przekazywanie poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom WUOZ.
 • • Obsługa centrali telefonicznej, obsługa pocztowa.
 • • Informowanie interesantów o funkcjonowaniu WUOZ i zasadach składania wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w pracy biurowej
 • obsługa kancelaryjna programów komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Decyduje data wpływu do urzędu.
Termin rozpoczęcia pracy 01 sierpień 2018 r.
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

Starszy inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna