Starszy inspektor
Elbląg
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Kryminalnego
w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnych i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, w systemie jednozmianowym, 8-godzinny czas pracy, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa z zakresu pracy kancelaryjno-biurowej sekretariatu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
 • ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Wydziału Kryminalnego KMP w Elblągu w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji i korespondencji
 • archiwizacja i przekazywanie akt spraw zakończonych sekretariatu oraz naczelników Wydziału Kryminalnego
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich, list obecności, urlopów, delegacji służbowych dla potrzeb służbowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kryminalnego
 • systematyczne i bieżące prowadzenie dzienników podawczych, elektronicznego dziennika korespondencyjnego, dzienników telegramów wchodzących i wychodzących, rejestrów aktów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • kreatywność
 • samodzielność i własna inicjatywa
 • asertywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • umiejętność obsługi komputera oraz kurs z zakresu obsługi sekretariatu
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego
 • znajomość przepisów dotyczących pracy kancelaryjno - biurowej
 • doświadczenie na stanowisku sekretarki oraz w pracy kancelaryjno-biurowej w resorcie MSWiA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia posiadania poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP W ELBLĄGU W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) " LUB OSOBIŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisanie własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych: nr telefonu oraz adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych określonych w ogłoszeniu ) zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez innym uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:

-weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2.727,61 zł. + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018 r. poz. 1559.)
-publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata,
-dodatkowe informacje Tel. 55 230-12-35.

Starszy inspektor

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna