Starszy inspektor
Warszawa
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi administracyjnej systemu wspomagania pomiarów satelitarnych ASG-EUPOS
w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień Przestrzennych, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
− Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
− Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje pisma, prezentacje i inne opracowania oraz archiwizuje dokumentację w celu zapewnienia obsługi administracyjnej systemu ASG-EUPOS
 • Prowadzi rejestr wniosków, umów i faktur oraz przygotowuje opisy do rachunków i faktur w celu monitorowania realizacji wydatków ujętych w planie rzeczowo-finansowym.
 • Bierze udział w postępowaniach w zakresie zamówień publicznych na dostawy sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu.
 • Organizuje wyjazdy, spotkania i narady pracowników centrum zarządzającego ASG-EUPOS, współdziała w przygotowywaniu seminariów, konferencji i szkoleń w celu promocji systemu.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu i oprogramowania stosowanego w centrach zarządzających i na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS w celu zapewnienia zgodności z ewidencją środków materiałowych i wartości niematerialnych Urzędu.
 • Udziela interesantom wyjaśnień dotyczących spraw związanych z systemem ASG-EUPOS w celu zapewnienia optymalnego przepływu informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w dziale zarządzania firm prywatnych
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • obsługa urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 63682 – starszy inspektor GI/GSOP/8”
  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka
  lub
  na adres mailowy Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478.
Starszy inspektor
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna