Starszy inspektor
Zielona Góra
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Prowadzenia zagadnień związanych z gospodarką transportową jednostki. Koordynacja pracy dyspozytorów.
Wydział Wspomagający Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca ma głownie charakter biurowy,
- pracy przy komputerze więcej niż cztery godziny dziennie,
- wymagana jest również mobilność – kierowanie pojazdami kat. B. (między innymi dojazdy do SOT i dyspozytorni ul. Batorego, warsztaty naprawcze, firmy ubezpieczeniowe),
- czas pracy zgodny z ustawą.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe na I piętrze budynku z windą osobową,
- konieczność przemieszczania się i pracy w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zagadnienia gospodarki transportowej w zakresie eksploatacji, napraw i garażowania sprzętu transportowego będącego w użytkowaniu tut. KMP
 • Prowadzenie nadzoru nad przyjmowaniem i wykorzystaniem materiałów pędnych i smarów przy jednoczesnej kontroli kart pracy pojazdów w celu rozliczania kierowców ze zużytych paliw.
 • Sporządzanie sprawozdania w cyklu miesięcznym i rocznym zużycia materiałów pędnych i smarów
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem szkód transportowych, ich wyceną, sporządza meldunki z kolizji i wypadków z udziałem sprzętu służbowego oraz prowadzi postępowania wyjaśniających związanych z powstałymi szkodami w celu ustalenia winnego zaistniałego zdarzenia,
 • Sporządzanie grafików pracy dyspozytorów, rozliczanie ich czas pracy, organizowanie zastępstwa w przypadku choroby pracownika, sprawowanie nadzoru na prawidłową ilością wykorzystanych dni urlopu
 • Kontrolowanie prawidłowość wykonywanych zadań i ocenianie poprawność wytworzonych dokumentów przez dyspozytorów
 • Prowadzenie nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez dyspozytorów w zakresie OC.
 • Prowadzenie dokumentacji i akceptowanie dostarczonych przez dyspozytorów lub funkcjonariuszy i pracowników zleceń napraw pojazdów
 • Dbanie o terminowość wykonywania przeglądów OT-2.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie
 •  znajomość przepisów:
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 22.01.2018r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji.
 • Zarządzenie nr 1308 Komendanta Głównego Policji z dnia 07.12.2007r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy.
 • Zarządzenie nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 05.09.2005r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego.
 • Decyzja nr 374 Komendanta Głównego Policji z dnia 06.10.2014r. w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego Policji.
 • Decyzja nr 129 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.05.2010r. w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami w Policji.
 • Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP z dnia 25.04.2019r. Poz. 19).
 • Decyzja 286/2016 KWP z dnia 17.11.2016r. w sprawie instrukcji określającej zasady dysponowania i użytkowania służbowego sprzętu transportowego eksploatowanego przez jednostki, komórki organizacyjne i ogniwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 • Decyzja nr 6/2016 KWP z dnia 08.01.2016r. w sprawie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwa pracy
 • prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  Partyzantów 40
  65-332 Zielona Góra

  Oferta pracy Nr 42785

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Miejskiej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Decyduje data stempla pocztowego.
Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: www.dsc.kprm.gov.pl
Proponowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze 2773,28 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat ( 5%-20% wynagrodzenia zasadniczego).
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna