Starszy inspektor
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Sekcja Transportu

Warunki pracy

praca biurowa,
praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji pojazdów służbowych garnizonu lubuskiego, aktualizowanie oraz przekazywanie danych zawartychw CEP-S /Centralna Ewidencja Pojazdów Służbowych/ do Departamentu Centralnych Ewidencji Administracji Publicznej MSW w Warszawie.
 • Opracowywanie i składanie zamówień na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym o przydział nowych numerów tablic rejestracyjnych, a następnie zamawianie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych.
 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej pojazdów służbowych, sponsorowanych, darowanych, użyczonych w celu bieżącego wprowadzenia taboru transportowego do eksploatacji.
 • Opracowywanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z wycofaniem sprzętu transportowego z eksploatacji oraz udział w pracach komisji aukcyjnej.
 • Współpraca z Biurem Logistyki Policji KGP w zakresie sporządzania sprawozdań, raportów oraz zestawień oraz udzielania niezbędnych bieżących informacji dotyczących funkcjonowania gospodarki transportowej.
 • Udział w pracach komisji przetargowej na zakup służbowego sprzętu transportowego.
 • Prowadzenie aktualizacji bazy danych floty pojazdów służbowych KWP w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb SWD oraz zgodności danych o flocie pojazdów w jednostkach Policji województwa lubuskiego.
 • Wykonywanie czynności wynikajacych z zakresu obsługi codziennej sprzętu transportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Archiwizowanie raz w roku wytworzonej na zajmowanym stanowisku dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie gospodarki transportowej
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3 181,93 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 02.09.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna