Starszy inspektor
Olkusz
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw informatyki
w Referacie Wspomagającym

Warunki pracy

Praca jednozmianowa wykonywana podstawowym rozkładzie czasu pracy, w sytuacjach wyjątkowych, tj. w przypadku wystąpienia awarii itp. praca w godzinach uzależnionych od zaistniałych potrzeb. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Pomieszczenia biurowe usytuowane na poziomie +2 budynku Komendy, wyposażone komputer oraz inne urządzenia peryferyjne oraz obejmujące serwerownię.
Praca w siedzibie urzędu i w terenie (wyjazdy m.in. do podległych komisariatów Policji
w związku z koniecznością montażu, konfiguracji i napraw sprzętu informatyki oraz urządzeń systemów łączności).
Budynek KPP w Olkuszu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, natomiast budynki podległych Komisariatów Policji nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń, systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, informatyki oraz utrzymywanie w sprawności komputerowych systemów kontroli dostępu i sygnalizacji napadu, centrali telefonicznej i nagrywania rozmów oraz monitoringu w celu zapewnienia prawidłowego działania sprzętu pozostającego w dyspozycji KPP w Olkuszu i podległych komisariatach.
 • Wdrażanie i eksploatacja opracowanych centralnie i lokalnie systemów oraz aplikacji informatycznych w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji oraz prawidłowego działania baz danych i programów dostępnych w obsługiwanych sieciach policyjnych.
 • Montowanie, konfigurowanie, konserwacja i naprawa sprzętu informatyki oraz urządzeń systemów łączności w celu zapewnienia prawidłowego ich działania w jednostce.
 • Wdrażanie i uruchamianie nowych systemów oraz usług sieciowych zgodnie z procedurami zleconymi przez KWP w Krakowie w celu wsparcia wykonawstwa zadań przez policjantów i pracowników jednostki.
 • Wykonywanie prac administracyjno-biurowych wynikających z bieżących potrzeb w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą w zakresie łączności i informatyki
 • Umiejętność administrowania systemem operacyjnym Windows, biegłej obsługi komputera z pakietem biurowym, zarządzania siecią komputerową.
 • Praktyczna znajomość budowy komputera i urządzeń teleinformatycznych.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi oraz narzędziami serwisowymi.
 • Umiejętność konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej.
 • Wiedza z zakresu: sieci komputerowych, zasad działania systemów i budowy urządzeń informatycznych, funkcjonowania łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą w zakresie łączności i informatyki.
 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym, teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”.
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym (SEP do 1 kV).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Obowiązkowość.
 • Sumienność i dokładność.
 • Dążenie do rozwoju zawodowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do obsługi urządzeń pracujących pod napięciem elektrycznym (SEP do 1 kV).
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne z RODO).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko dostępne od: 1 września 2019 roku.
List motywacyjny, CV / życiorys oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dokumenty niepodpisane przez kandydata nie będą uwzględniane. Aplikacje należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem "Starszy inspektor Referatu Wspomagającego". W przypadku dostarczenia aplikacji za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe o terminowości wpływu oferty do jednostki decyduje data stempla pocztowego . Oferty otrzymane po terminie lub przesłane na adres e-mail nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione drogą elektroniczną (prosimy o podanie adresów e-mail).
Nabór w zależności od ilości ofert będzie się składał: z 2 etapów, tj. testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej z maksymalnie 10 wybranymi kandydatkami/ kandydatami, które/ którzy uzyskają największą ilość punktów w teście wiedzy lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. Prosimy zwrócić uwagę na konieczność udokumentowania posiadanego doświadczenia zawodowego, poprzez dołączenie np. kopii świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Dokumenty wytworzone przez kandydatkę/ kandydata powinny zostać opatrzone datą i czytelnym podpisem. Prosimy zwrócić uwagę, aby oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczyło naboru organizowanego w KPP w Olkuszu i było zgodne z RODO.
Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną
cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.046,- zł + dodatek z tytułu posiadanej wysługi lat pracy (od 5 % do 20%).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 6478 215, 32 6478216.

Starszy inspektor

Olkusz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna