Starszy inspektor
Wadowice
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi gospodarki materiałowej
w Wydziale Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (jednozmianowym).
Praca wykonywana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała.
Stanowisko pracy w Wydziale Wspomagającym znajduje się na 1 piętrze.
Budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów).
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki sprzętem techniki policyjnej, biurowej, kwaterunkowym, gospodarczym, żywnościowym, wyposażenia specjalnego, pozostających w użytkowaniu KPP w Wadowicach, w tym : a. prowadzenie książek ewidencji sprzętu w użytkowaniu, b. prowadzenie rejestrów dowodów wydania – przyjęcia – przesunięcia, c. sporządzanie protokołów przyjęcia sprzętu na ewidencję,
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji rozliczeniowej zakupionych przez Komendę i przejętych od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie materiałów do konserwacji, narzędzi, środków czystości;
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczych, w tym m. in.: środków trwałych, gruntów, sprzętu i narzędzi w użytkowaniu, agregatów prądotwórczych, kojców;
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • Uzgadnianie ewidencji pomocniczej sprzętu będącego w użytkowaniu oraz w użyczeniu tutejszej KPP z ewidencją główną w Wydziale GMT oraz w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie.
 • Planowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia KPP Wadowice i jednostek podległych w materiały biurowe, druki i formularze, sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe
 • Kontrola merytoryczna faktur i innych dowodów księgowych dotyczących dostaw (zakupu) materiałów i wyposażenia, faktur za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, usług za wywóz nieczystości, posiłków , usług pralniczych,
 • Ewidencjonowanie, przygotowywanie dokumentacji i realizacja postępowań dotyczących szkód powstałych w majątku Komendy
 • Udział w przygotowaniu projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia – zawieranych na podległym terenie oraz negocjowanie ich warunków, propozycji płatnośc
 • Prowadzenie ewidencji wydatków;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "Poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP KPP w Wadowicach, (link do strony - http://bip.wadowice.kpp.policja.gov.pl/347/sluzba-i-praca-w-policj/28675,Sluzba-i-praca-w-Policji.html ). Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru (proszę o podanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów.
Proponowane wynagrodzenie: 2 478,03 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 33-8729217.
Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Wadowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna