Starszy inspektor
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw zamówień i zaopatrzenia Inspektoratu i delegatur
Wydział Budżetowo-Administracyjny

Warunki pracy

praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, przygotowywanie i prowadzenie postepowań o udzielanie zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, w celu pełnego zaopatrzenia Inspektoratu i delegatur, w tym udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych, a określone są regulaminem WIIH w Poznaniu.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji (w tym opracowywanie umów), rejestrów oraz gospodarki magazynowej , w tym sporządzenie dokumentów niezbędnych do rejestracji środków trwałych.
 • Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie przeglądów obiektów, prowadzenie książek oraz nadzór nad utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym, w tym realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych.
 • Opisywanie faktur, przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentów księgowych, wystawianie rachunków.
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz, przygotowywanie do archiwizacji dokumentów wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z zaopatrzeniem lub zamówieniami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (EXEL,WORD)
 • Skrupulatność i odpowiedzialność
 • Summienność i terminowość w działaniu
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy z ludźmi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Zasady naborów dostępne są na: http://poznan.wiih.gov.pl/bip/?zasady-naborow,43

Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne brutto: 2970,00 zł

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna