Starszy inspektor
Wałcz
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,25 etatu, praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, ppoż i kontrola warunków służby i pracy oraz ppoż w KPP w Wałczu.
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikajacych z badańn przyczyn i okoliczności tych wypadków.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczacych wypadków przy pracy.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego zwiazanego z wykonywaną służbą i pracą.
 • Organizowanie i czuwanie nad terminowością szkoleń policjantów i pracowników w zakresie bhp i ppoż.
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ppoż - wprowadzanie powyższych danych do systemu SESPOL zgodnie z aktualnymi decyzjami w przedmiotowym zakresie.
 • Opracowywanie wewnetrznych decyzji, regulaminów, instrukcji dotyczacych bhp, ppoż, współpracując w tym zakresie z radca prawnym.
 • Bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i ppoż wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń w oparciu o przeprowadzone kontrole.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowane - technik BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z dziedziną bhp
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu BHP (kodeksu Pracy, Rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • umiejętność interpretacji przepisów, egzekwowania poleceń oraz organizacja pracy własnej.
 • komunikatywność, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
  ul. Kościuszki 33
  78 - 600 Wałcz
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 2/2019"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Wałczu przed upływem tego terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0 67 250 45 81

Starszy inspektor

Wałcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna