Starszy inspektor
Bolesławiec
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Łączności i Informatyki
w Podzespole Łączności i Informatyki Zespołu Wspomagającego

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca jednozmianowa wykonywana w godzinach 7.30-15.30,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca w siedzibie urzędu, wymaga przemieszczania między pietrami i jednostkami podległymi,
- stanowisko pracy biurowe wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, brak podjazdu, odpowiedniej szerokości drzwi i toalety)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i zarządzanie sprzętem informatycznym będącym na wyposażeniu KPP i podległych jednostkach w sposób zapewniający jego właściwe funkcjonowanie (urządzenia sieciowe, serwery, terminale, UKSP, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki)
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych,
 • szkolenie użytkowników systemów informatycznych w Komendzie i jednostkach podległych,
 • wykonywanie bieżących napraw serwisowych sprzętu informatycznego, kwalifikowanie sprzętu do naprawy w punktach serwisowych oraz okresowe zabezpieczanie danych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony eksploatowanych systemów łączności oraz środków szyfrowo-kodowych,
 • likwidowanie uszkodzeń występujących w instalacjach wewnętrznych użytkowanych w Komendzie i jednostkach podległych
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majtkowych KPP w Bolesławcu w zakresie sprzętu informatycznego i wydawanie materiałów eksploatacyjnych
 • pełnienie funkcji lokalnego administratora Technicznego Systemu Niejawnego Policji (SNP) dla modułu Krajowego Centrum Informacji Krajowej (KCIK) i modułu Policyjnego Systemu Informacyjnego (PSI), szyfratora K-2 Lite oraz administratora sieci LAN Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) w Komendzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury o treści: niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko i starszego inspektora Podzespołu Łączności i Informatyki. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie 2 729,15 zł brutto miesięcznie wynikajcie z kwoty bazowej 1 916,94 i mnożnika 1,4237 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%).

Kandydaci/kandydatki, którzy spełni wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod katem wymogów formalnych,
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości kandydatów),
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75/6496258

Starszy inspektor

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna