Starszy inspektor
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw BHP
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby -Pracy Wydziału Kontroli

Warunki pracy

1. Narzędzia pracy - komputer, telefon, drukarka, fax
2. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy (służby), przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w Oddziale oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, a także sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę stanu warunków pracy;
 • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), a także w pracach powołanej w Oddziale komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy (w służbie) oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się w wykonywaną pracą lub służbą w celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - służby;
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy lub służby na stanowiskach pracy lub służby, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) na poszczególnych stanowiskach pracy lub służby;
 • Przeprowadzanie instruktażu ogólnego osób nowo przyjętych do pracy lub służby w Oddziale w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz wypadków w związku ze służbą, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub służby;
 • Udział w opracowywaniu planów oraz w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji obiektów, pomieszczeń pracy lub służby i nowych inwestycji w Oddziale oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach, założeniach i dokumentacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby);)
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dobra znajomość przepisów z zakresu BHP, prawa pracy, ochrony środowiska, przepisów sanitarnych, budowlanych, z zakresu ochrony PPOŻ;
 • znajomość zasad ergonomii;
 • znajomość zasad fizjologii człowieka;
 • umiejętność logicznego myślenia, wyciągania i formułowania wniosków oraz interpretacji przepisów;
 • dyspozycyjność (dotyczy wyjazdów służbowych);
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń;
 • umiejętność hierarchizacji zadań (ważne, mniej ważne);
 • znajomość osiągnięć techniki w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny służby - pracy;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników służby BHP;
 • szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • dla osoby z wykształceniem wyższym o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo posiadającej ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powyżej 1 rok stażu pracy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • podstawowa znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzających wszystkie zakończone okresy zatrudnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Kancelaria Jawna
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

  lub złożyć osobiście we wskazanym terminie w kancelarii Nadodrzańskiego Oddziału SG z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje:
- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2070,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;

- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy inspektor

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna