Starszy inspektor
Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw dyżurny operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe,
- praca w systemie zmianowym – 12 godzinne dyżury.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w pokoju 1 osobowym,
- występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych, w szczególności zlokalizowanych na 10 piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całodobowego monitoringu sytuacji na terenie województwa, a w przypadku wystąpienia symptomów zagrożenia uruchamianie procedur informowania, ostrzegania i alarmowania,
 • współpracowanie z podmiotami ujętymi w siatce bezpieczeństwa województwa lubelskiego, analizowanie i opracowywanie otrzymanych od nich informacji w zakresie wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
 • współpracowanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
 • prowadzenie elektronicznej wymiany informacji,
 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce dotyczącej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługiwanie Systemu Niejawnej Poczty Rządowej „OPAL” (informacje o klauzuli „Zastrzeżone”) oraz pocztowej skrzynki elektronicznej e-PUAP (poza godzinami pracy urzędu).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej mającej na celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • umiejętność działania w sytuacji stresowej oraz komunikatywność w tym pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego zarządzania kryzysowego,
 • przeszkolenie z zakresu negocjacji,
 • przeszkolenie z zakresu prowadzenia obsługi telefonicznej interesantów,
 • min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą telefoniczną interesantów lub w obszarze zarządzania kryzysowego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • znajomość ustaw regulujących działania służb, inspekcji i straży,
 • znajomość Metodyki oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych ATP-45D.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
  Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu
  Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pok. 105
  20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2200-2600 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2018 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).

Lista kandydatów zaproszonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin
i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.

Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Starszy inspektor

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna