Starszy inspektor
Łódź
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw nadzoru budowlanego
W Wydziale Inspekcji i Kontroli

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych, udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin
 • sporządzanie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych
 • analiza dokumentacji projektowej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • udział w naradach i szkoleniach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w szczególności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjno-kolejowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • kultura osobista
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna