Starszy inspektor
Stargard
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Informatyki
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych, od poniedziałku do piątku - 8 godzin dziennie.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Instruktor w zakresie prowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników z zakresu Ochrony Danych w KSI, prowadzenie dokumentacji, nadawanie uprawnień.
 • Realizacja sprawdzeń na zlecenie funkcjonariuszy z wykorzystaniem aplikacji policyjnych w przypadku braku odpowiednich uprawnień bądź problemów sprzętowych. Sprawdzenia w platformie internetowej SEPI oraz E-PUAP.
 • Administrowanie (administrator techniczny) aplikacjami policyjnymi SWD, KCIK, KSIP, SWD, ERCDS, SWOP i inne w zakresie określonym w Polityce Bezpieczeństwa i Instrukcji Bezpieczeństwa dla poszczególnych programów lub nadane przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie.
 • Prowadzenie ewidencji środków z zakresu informatyki przekazanych do użytkowania dla KPP w Stargardzie oraz odpowiedzialność materiałowa w tym zakresie.
 • Gospodarka materiałowa sprzętu i materiałów z zakresu informatyki, kontrola poprawności wykorzystania przydzielonych środków.
 • Wykonywanie napraw bieżących sprzętu informatyki, diagnozowanie i usuwanie problemów oraz koordynacja napraw w ramach gwarancji lub zlecenia naprawy podmiotowi zewnętrznemu.
 • Instalacja, konfiguracja oraz konserwacja powierzonego sprzętu informatycznego. Nadzorowanie, rozwój oraz obsługa urządzeń w sieci LAN oraz WAN.
 • Nadzór nad właściwym użytkowaniem sprzętu oraz właściwym wykorzystaniem systemów informatycznych przez pracowników komendy. Prowadzenie szkoleń przy wprowadzeniu nowych aplikacji oraz sprzętu.
 • Udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego z zakresu informatyki dla pracowników i funkcjonariuszy jednostki.
 • Występowanie z wnioskami o nadanie stosownych uprawnień do KWP w Szczecin. Dystrybucja oraz instalacja Kart Mikroprocesorowych do stacji dostępowych oraz urządzeń mobilnych. Konfiguracja stanowiska zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.
 • Wprowadzanie danych do systemu „GRAWER”.
 • Administracja Systemem Włamań i Napadów dla budynku KPP Stargard.
 • Zadania w zakresie Administratora Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych utrzymanie sieci, ochrona, prowadzenie dokumentacji.
 • Zadania w zakresie Administratora Technicznego Systemów Niejawnych Policji – KCIK i FREJZAP, administracja stacji dostępowych, ochrona dostępu, prowadzenie dokumentacji.
 • Praca w zastępstwie za inspektora Zespołu Łączności i Informatyki w zakresie wprowadzania kompleksowego wszystkich rejestracji kryminalnych wytworzonych przez funkcjonariuszy w pracy dochodzeniowej.
 • Praca w zastępstwie starszego inspektora Zespołu Łączności i Informatyki w zakresie obowiązków pracownika łączności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z informatyką.
 • Znajomość budowy i obsługi sprzętu komputerowego.
 • Umiejętność diagnozowania uszkodzonych urządzeń informatycznych.
 • Umiejętność organizowania stnowiska i czasu pracy.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny z zakresu informatyki.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych.
 • Znajomośc zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Dyspozycyjność, samodzielność, komunikatyność.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnej Unii Europiejskiej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie świadect pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie, ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard
  lub:
  Sekretariat pok. 107 w godz. 7.30.-15.30, pn-.pt
  z dopiskiem:
  ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Oferty te mogą zostać odebrane osobiści z Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Stargardzie.
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
uposażenie zasadnicze - 2,893,62 miesięcznie (brutto).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 091- 4813613

Starszy inspektor

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna