Starszy inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administrowania MTN i MTP oraz konserwacji i napraw sprzętu komputerowego
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca jednozmianowa w systemie 8-godzinnym,
- delegacje służbowe,
- wymuszona pozycja ciała.
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w terenie,
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie, konfigurowanie Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych (MTP/MTN).
 • Administrowanie systemami w sieci komputerowej.
 • Instalowanie sprzętu komputerowego u użytkowników garnizonu mazowieckiego.
 • Instalowanie oprogramowania komputerowego u użytkowników garnizonu mazowieckiego.
 • Konserwowanie elementów sieci PSTD oraz sprzętu komputerowego.
 • Dbanie o jakościowy i ilościowy stan sprzętu komputerowego i dokumentacji technicznej oraz urządzeń będących w eksploatacji.
 • Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz innych drobnych prac związanych z funkcjonowaniem łączności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży teleinformatycznej/komputerowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego
 • Kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość nawiązywania kontaktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
 • Znajomość języków oprogramowania komputerowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie posiadanych uprawnień, ukończonych kursów, odbytych szkoleń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby cywilnej nr 30590"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Starszy inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna