Starszy inspektor
Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, mandatowej oraz inwestycji i remontów w ramach obsługi finansowej jednostki
w Zespole Wspomagającym KPP w Turku

Warunki pracy

wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji mandatowej,
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej - wydawanie decyzji,
 • kompletowanie dokumentów źródłowych niezbednych do przygotowania na ich podstawie list należności dla policjantów z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu, za remont i pomocy finansowej,
 • opracowywanie dokumentów i sporządzenie list należności dla policjantów i pracowników na posiłki, dopłaty do wypoczynku, dojazdy do miejsca pełnienia służby,
 • gospodarowanie odpadami, naliczanie podatków,
 • obsługa w zakresie ubezpieczeń, zapomóg finansowych,
 • opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praca w obszarze finansowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe praca w administracji publicznej
 • uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe zwiazane z problematyką BHP oraz PPoż,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni,
 • świadectwa pracy,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Turku
  ul. Legionów Polskich 3
  62-700 Turek

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Mnożnik proponowanego wynagrodzenia wynosi 1,20 kwoty bazowej.

Starszy inspektor

Turek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna