Starszy inspektor
Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansowych, kadr i płac
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
- brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akt osobowych pracowników oraz dokonywanie czynności przygotowawczych związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Inspektoratu.
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac dla pracowników w celu wywiązania się z zawartych umów o pracę.
 • Obsługa bankowości elektronicznej w celu terminowego regulowania zobowiązań.
 • Obsługa programu do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z zakładem ubezpieczeń społecznych „Płatnik” w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń, deklaracji miesięcznych oraz aktualizacji danych w celu dostarczania wymaganych przepisami prawa informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy, ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, urlopów, szkoleń pracowników, legitymacji służbowych i upoważnień, przydzielanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej w celu uzyskania syntetycznej informacji.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej Inspektoratu oraz rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi, sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych (PIT) i ubezpieczeń społecznych w celu wywiązania się z obowiązku i przekazania informacji właściwym organom i pracownikom.
 • Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu wywiązania się z regulaminu.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, wynagrodzeń, szkoleń oraz sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego i dostarczenia aktualnych informacji.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Ząbkowice Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna