Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespołu Profilaktyki Społecznej w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Warunki pracy

praca administracyjno – biurowa, doraźnie w terenie
- kontakt bezpośredni i telefoniczny funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz klientem zewnętrznym
- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
- narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy
- bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W oparciu o wyniki analiz zagrożeń występujących na terenie powiatów woj. podlaskiego, określanie kluczowych kierunków działań profilaktycznych na terenie województwa.
 • Przygotowywanie propozycji przedsięwzięć profilaktycznych rangi wojewódzkiej oraz definiowanie partnerów współodpowiedzialnych za ich realizację.
 • Współpraca z partnerami prowadzącymi działalność w obszarze zagrożeń, w tym z podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.
 • Realizowanie i koordynowanie przedsięwzięć krajowych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, w tym zadań wynikających z rządowych, krajowych programów.
 • Współuczestniczenie w projektowaniu wymaganych ustawowo planów, programów i strategii zapobiegawczych.
 • Współpraca z mediami, w porozumieniu z oficerem prasowym, w tym przygotowywanie komunikatów i udzielanie wywiadów.
 • Projektowanie i realizowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki społecznej.
 • Nadzorowanie i udzielanie wsparcia merytorycznego jednostkom Policji województwa podlaskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność pracy z zespole
 • Komunikatywność oraz zdolność nawiązywania współpracy
 • Umiejętność analizy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy profilaktycznej oraz prowadzenia warsztatów i szkoleń
 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość zasad budowy programów profilaktycznych oraz ich realizacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna