Starszy inspektor
Chojnice
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi systemów informacyjnych
Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych

Warunki pracy

Obsługa komputera. Budynek posiada bariery architektoniczne tj. brak wind
i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z policyjnych systemów informatycznych;
 • wprowadzanie z formularzy statystycznych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji danych źródłowych dotyczących przestępczości na terenie powiatu chojnickiego
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnych systemach informatycznych;
 • dokonywanie zestawień statystycznych na potrzeby kierownictwa Komendy;
 • weryfikacja informacji z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przechowywanie formularzy statystycznych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania rejestracji danych w systemach policyjnych po przetworzeniu danych w nich zawartych przez okres podany w odrębnych przepisach oraz ich archiwizowanie;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w zakresie wprowadzanych danych do policyjnych systemów informacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, terminowość i samodyscyplina,
 • znajomość przepisów: Ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia MSWiA z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, Decyzji nr 165 KGP z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji,
 • nieposzlakowana opinia i gotowość poddania się procedurze postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie wszystkich świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia (w przypadku niewydania świadectwa pracy przez pracodawcę: oświadczenie zawierające informację o fakcie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy oraz okresie zatrudnienia, stanowisku i trybie rozwiązania stosunku pracy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne", wydanego przez jednostki Policji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, ul. Warszawska 13, 89-620 Chojnice.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jest pozytywne zakończenie postępowania sprawdzającego, skutkujące wydaniem kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych;
2. oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie, przesłane mailem, niekompletne oraz nie zawierające nazwy stanowiska i komórki organizacyjnej nie będą rozpatrywane;
3. wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis;
4. do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia;
5. kandydaci niezakwalifikowani do procesu rekrutacji nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie;
6. oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
7. wyłonienie kandydata/kandydatki na stanowisko nastąpi po przeprowadzeniu testu wiedzy;
8. Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach nie ponosi odpowiedzialności za niekompletną lub wadliwą treść ogłoszenia w przypadku jego kopiowania przez podmioty zewnętrzne
i umieszczenia na innych niż niniejszy portalach internetowych;
9. do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Starszy inspektor

Chojnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna