Starszy inspektor
Opole
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw windykacji należności
w Zespole Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów KWP w Opolu

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie danych osobowych i innych danych dłużników, niezbędnych do prowadzenia windykacji należności z tytułu opłat za zatrzymanie w jednostce Policji do wytrzeźwienia.
 • Sporządzanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych w związku z egzekucją opłat za zatrzymanie w jednostkach Policji osób do wytrzeźwienia.
 • Prowadzenie ewidencji otrzymanych z jednostek organizacyjnych Policji woj. opolskiego wezwań do zapłaty i sporządzonych tytułów wykonawczych oraz przekazywanie do Zespołu Księgowości danych o powstałych zadłużeniach z tytułu zatrzymania do wytrzeźwienia.
 • Monitorowanie przekazanych do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych i podejmowanie właściwych czynności windykacyjnych, w zależności od przebiegu danej sprawy.
 • Uzgadnianie z Zespołem Księgowości stanów zadłużeń z tytułu opłat za zatrzymanie do wytrzeźwienia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją należności za zatrzymanie do wytrzeźwienia.
 • Sporządzanie i przekazywanie do Zespołu Księgowości wykazów zmarłych dłużników, od których nie ma możliwości dochodzenia należności za zatrzymanie do wytrzeźwienia oraz sporządzenie i przekazywanie do Zespołu Budżetu dokumentów.
 • Archiwizacja dokumentacji z zakresu pracy na stanowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw o finansach publicznych, o Policji, przepisów z zakresu windykacji należności oraz umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • asertywność, komunikatywność,
 • umiejętność przekonywania, konsultacji kwestii drażliwych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w obszarze windykacji należności
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Wymagany staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 56/18 BIP KPRM" i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie brutto w wys. ok.2581 zł.

Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje: (0-77) 422-24-12. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz nabory.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna