Starszy inspektor
Toruń
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Komendant Miejski PSP poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjnych
Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Warunki pracy

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, ul. Legionów 70/76. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: brak windy, podjazdów, dostosowanych toalet. Praca z zastosowaniem komputera i typowych urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie uprawnień socjalnych funkcjonariuszy dotyczących dopłaty do wypoczynku oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów
 • ustalanie uprawnień do przejazdu na koszt MSW – równoważnik w razie nieskorzystania z przysługującego przejazdu oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem wydziału, redagowanie pism, sporządzanie zestawień i sprawozdań
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentów do przekazania do składnicy akt KM PSP w Toruniu
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji emerytalnej i rentowej strażaków i pracowników cywilnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  SEKRETARIAT Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  ul. Legionów 70/76
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia – stanowisko ds. administracyjnych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie oraz miejscu przeprowadzania kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie wysłana na podany adres e-mail.
Oferty odrzucone będą przechowywane w komórce kadrowej Komendy Miejskiej PSP w Toruniu przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
Proponowane wynagrodzenie: około 562,62 zł brutto.

Starszy inspektor

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna