Starszy inspektor
Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie czynności kancelaryjnych
 • przyjmowania i wydawania przesyłek adresowanych do WDŚ KMP w Gdyni, do Zespołu Statystyki Przestępczości WDŚ KMP w Gdyni
 • rejestrowanie i przekazywanie przesyłek funkcjonariuszom i pracownikom WDŚ KMP w Gdyni
 • ewidencjonowanie przesyłek
 • sporządzanie pism
 • rozliczanie ze spraw i dokumentów pracowników i funkcjonariuszy zmieniających stanowisko pracy
 • przyjmowanie i nadawanie faksów
 • powielanie pism i innej dokumentacji wskazanej przez Naczelnika Wydziału
 • prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputerowego pakietu biurowego MS Office
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi elektronicznego programu RCDŚ

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnoskarbowych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie zasadnicze 2582,31 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę (wydział) jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0-58 66-21-314.

Starszy inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna