Starszy inspektor
Legnica
Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjnych
Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie i rejestrowanie korespondencji w elektronicznym dzienniku korespondencyjnym,
 • wprowadzanie danych statystycznych i rejestracyjnych do policyjnych baz danych,
 • przekazywanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w Legnicy oraz instytucji cywilnych,
 • wykorzystywanie aplikacji e-komenda, poczty LOTUS
 • archiwizacja wytworzonych dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Legnicy
  ul. Asnyka 3-5
  59-220 Legnica
  Wydział Wspomagający

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
kontakt - 76-8761509
przewidywany termin zatrudnienia 17.09.2018

Starszy inspektor

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna