Starszy inspektor
Nowy Sącz
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa
- praca przy komputerze – powyżej 4 godzin dziennie
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks
-niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów i wind dla niepełnosprawnych, brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie dokumentów obciążeniowych z kancelarii jawnej i ewidencjonowanie ich w rejestrze faktur i rachunków
 • prowadzenie ewidencji zobowiązań w programie FT-FK
 • przekazywanie dokumentów obciążeniowych (faktury, rachunki) do poszczególnych komórek zaopatrujących KaOSG celem ich kontroli merytorycznej i formalno -rachunkowej oraz przyjmowanie opracowanych przez komórki zaopatrujące dokumentów do ich realizacji
 • dokonywanie weryfikacji dokumentów obciążeniowych pod względem formalno-rachunkowym i przedkładanie dokumentów rozliczeniowych Głównemu Księgowemu do akceptacji i Komendantowi Oddziału do zatwierdzenia
 • uzgadnianie stanu zobowiązań i sporządzanie stosowych sprawozdań budżetowych
 • opracowywanie i przekazywanie informacji niezbędnych do opracowania zapotrzebowania na środki finansowe oraz aktualizacja zapotrzebowania na środki finansowe w systemie TREZOR
 • zwrot do kontrahentów faktur i rachunków wystawionych nieprawidłowo
 • współpraca z komórkami zaopatrującymi w KaOSG i kontrahentami w celu terminowego regulowania zobowiązań
 • opracowywanie i przekazywanie niezbędnych informacji niezbędnych do sporządzania prognoz wydatków na kolejne miesiące

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych w zakresie księgowości 
<br>
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego
 • zdolność analitycznego myślenia
 • wnikliwość, rzetelność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w sytuacjach stresowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oznaczonego klauzulą "POUFNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 • wykształcenie: brak
 • obsługa programów finansowo-księgowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ POUFNE” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.
Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę).
3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu.
4. W ofercie należy podać dane kontaktowe
5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego .
6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji.
7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
10. Oferowane wynagrodzenie brutto: 2.426,85 zł + dodatek za wysługę lat
Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78

Starszy inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna