Starszy inspektor
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw infrastruktury, komunikacji i transportu
w Wydziale Infrastruktury

Warunki pracy

• praca w terenie
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją
• przeprowadzanie kontroli
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• miejsce pracy zlokalizowane na XIV piętrze, w budynku XV piętrowym, zainstalowane windy
• pomieszczenia klimatyzowane

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z programów rządowych dotyczących infrastruktury drogowej (budowa, przebudowa, remonty dróg i mostów), w tym: udział w zespole ds. weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych w celu wyłonienia i opracowania listy zadań do dofinansowania z budżetu państwa, współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji (przygotowanie porozumienia w zakresie przekazywania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowanie harmonogramów przekazywania środków oraz wnioskowanie o środki z Funduszu), przygotowanie umów o współfinansowanie realizowanych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego, bieżący nadzór na przebiegiem rzeczowym i finansowym realizacji inwestycji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i koordynowaniem wydatkowania środków udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu remontu i odbudowy obiektów infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych, w tym: udział w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej, współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów w zakresie pozyskania środków finansowych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, przygotowywanie umów na wyceny kosztorysowe remontu (odbudowy) budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi oraz nadzór nad ich prawidłową i terminową realizacją, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z programu "Mosty dla regionów" w tym: przygotowanie umów dotacji celowej, występowanie do ministerstwa o uruchomienie środków z rezerwy celowej, monitoring wykorzystania dotacji i jej prawidłowe i terminowe rozliczenie oraz kontrola realizacji projektu z w zakresie wykorzystania dofinansowania.
 • Samodzielne dokonywanie analizy w oparciu o informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, od inwestorów budownictwa mieszkaniowego z terenu całego województwa lubuskiego w celu ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na terenie województwa lubuskiego, zakończonego obwieszczeniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 • Sporządzanie duplikatów uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych przez Wojewodów: Gorzowskiego, Zielonogórskiego i Lubuskiego wydanych w latach 1961-2002 w celu odtworzenia dokumentu na wniosek zainteresowanego oraz organów sądowych, policji i Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Koordynacja planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetu klasycznego w zakresie Wydziału w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu wojewody.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Wiedza merytoryczna z zakresu: prawa zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego, dokumentów programowych dotyczących prowadzonych programów rządowych, ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość.
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe.
 • Umiejętność współpracy w zespole, planowania i organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane w zakresie drogownictwa.
 • Uprawnienia budowlane.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu,
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957 851 624.
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto nie mniej niż 2900 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego).

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna