Starszy inspektor
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Sekcji ds. Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca o charakterze biurowym na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- w budynku znajduje się winda,
- praca w podstawowym systemie czasu pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa programów płacowych,
- kontakt z ludźmi
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie list płac pracowników cywilnych i uposażeń funkcjonariuszy w oparciu o dokumenty źródłowe.
 • Sporządzanie list dodatkowych należności.
 • Prowadzenie kartotek płacowych w celu zapisania miesięcznych zarobków oraz innych zmian związanych z wynagrodzeniem i uposażeniem.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych pracowników cywilnych oraz naliczanie zasiłków chorobowych ZUS.
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz komendach Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu lubuskiego.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych na deklaracjach PIT-11., PIT-40.
 • Przygotowanie dokumentów (kartoteki płacowe, dokumenty źródłowe, karty zasiłkowe, rozkazy personalne, i inne)wytworzonych na własnym stanowisku pracy w celu przekazania ich do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze płac
 • znajomość przepisów w zakresie ZUS,
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • dokładność i skrupulatność,
 • terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie w zakresie rozliczeń z ZUS i podatku dochodowego,
 • biegła obsługa programów płacowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy,
 • inne kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 3.050,81 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 05.11.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna