Starszy inspektor
Stargard
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Kadry
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

-praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych,
-od poniedziałku do piątku - 8 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników Policji
 • Przetwarzanie danych, aktualizacja w programie Płatnik, przekazywanie dokumnetów zgłoszeniowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem KWP, do ZUS
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzanie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Wystawianie skierowań oraz nadzór nad terminowością badań profilaktycznych całego stanu osobowego Jednostki
 • Ustalenie uprawnień pracowników do nagrody jubileuszowej i innych swiadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie
 • Sporządzanie miesięcznych meldunków kadrowych
 • Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości kadrowej dot. osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tut. Jednostce (PFRON)
 • Przygotowywanie dokumentacji dot. spraw emerytalno-rentowych pracowników i przekazywanie jej do ZUS
 • Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemy Wspomagania Obsługi Policji
 • Prowadzenie dokumentacji i statystyki chorobowej całego stanu osobowego jednostki
 • Przygotowywanie dokumnetacji, merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowymi policjantów i pracowników tutejszej Jednostki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe Kursy, szkolenia w obszarze kadr.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacj
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Oferty te mogą zostać odebrane osobiści z Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Stargardzie.
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
uposażenie zasadnicze - 2,857,97 miesięcznie (brutto).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 091- 4813613

Starszy inspektor

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna