Starszy inspektor
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw postępowań w sprawach cudzoziemców
w Wydziale Postępowań Administracyjnych (umowa w ramach zastępstwa)

Warunki pracy

•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka
•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz rejestrację pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce
 • Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o nadanie / uznanie obywatelstwa polskiego oraz o wyrażenie zgody na pobyt tolerowany lub pobyt w Polsce ze względów humanitarnych
 • Opracowywanie dla komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego jednolitych zasad postępowania określających sposób działania w różnych sytuacjach związanych z cudzoziemcami
 • Koordynowanie czynności związanych z przekazywaniem placówkom Straży Granicznej cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce
 • Gromadzenie danych i opracowywanie zestawień dotyczących działań związanych z wdrożeniem założeń polityki migracyjnej, podejmowanych przez komórki organizacyjne KWP z siedzibą w Radomiu oraz przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu mazowieckiego
 • Gromadzenie danych statystycznych o działaniach podejmowanych w stosunku do cudzoziemców przez policjantów komend miejskich/powiatowych Policji
 • Organizowanie we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, szkoleń dla policjantów komend miejskich/powiatowych Policji realizujących zadania w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • Znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • Znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Znajomość ustawy o repatriacji
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku prawniczym lub administracyjnym
 • Umiejętności komunikacyjne i redakcyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
- W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-29-53, /048/ 345-28-18

Starszy inspektor

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna