Starszy inspektor
Przemyśl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kontroli
w Dziale Inspekcji

Warunki pracy

• Praca w siedzibie urzędu i w terenie,
• Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
• Nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym),
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• Praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,
• Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
• Stanowisko pracy mieści się na I piętrze,
• Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 1-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych.
 • Weryfikacja prezentacji wyników samokontrolnych badań wód podziemnych w celu sprawdzenia czy odpowiadają wymaganym warunkom.
 • Udział w postępowaniach administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy złożyć w zwykłej zaklejonej kopercie formatu A4.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej https://bip.wios.rzeszow.pl/praca-w-wios/zatrudnienie/wzor-oswiadczenia/ - wymagane oświadczenie nr 1 i 2).

Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Metody i techniki stosowane w naborze:
• weryfikacja formalna dokumentów,
• sprawdzian wiedzy:
- pisemny - w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
- ustny - w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób - podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
• rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2019 r.
Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.:
17 854 38 41 wew. 314.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna