Starszy inspektor
Nowy Sącz
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi SMI, SIO i aplikacji „Poszukiwany”
w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Nowym Sączu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych;
• praca przed monitorem powyżej 4 godzin na dobę;
• praca w pozycji siedzącej z naturalnym i sztucznym oświetleniem wymuszona pozycja ciała;
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych;
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50;
• budynek wyposażony w windę osobową, klatkę schodową o szerokości 155 cm, korytarz biurowy o szerokości 160 cm;
• drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm;
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• sanitariaty dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujące się na każdym piętrze budynku;
• stanowisko pracy znajduje się poza strefą ochronną, ale z koniecznością poruszania się w strefie ochronnej ze stale zamkniętymi drzwiami z dostępem na czytnik magnetyczny niezbędny do otwarcia drzwi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie sprawdzeń w jawnych i niejawnych policyjnych i poza policyjnych bazach danych w celu uzyskania informacji o osobach będących w zainteresowaniu Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 • rejestrowanie i odwoływanie rejestracji w policyjnych bazach danych osób poszukiwanych i innych będących w zainteresowaniu Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu w celu wspierania realizacji zadań wynikających z przepisów regulujących prowadzenie poszukiwań i pracę operacyjną
 • monitorowanie poprawność wykonywanych czynności w procesie zabezpieczania, przechowywania i wydawania pojazdów w KMP w Nowym Sączu w celu prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie
 • obsługiwanie bazy danych wspomagającą poszukiwania osób w celu jej bieżącej aktualizacji i zapewnienia właściwego toku prowadzenia poszukiwań
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej osób poszukiwanych, pism do urzędów i instytucji w celu zapewnienia właściwego toku prowadzenia poszukiwań
 • weryfikowanie aktualność, jakość i poprawność zarejestrowanych danych w jawnych i niejawnych policyjnych systemach informacyjnych w celu realizacji zadań związanych z nadzorem nad jakością wykonywania operacji przetwarzania informacji w zbiorach danych
 • wytwarzanie graficznych edycji elektronicznych pokazów danych statystycznych w celu ich wizualizacji i zapewnienia dostępu do informacji użytkownikowi końcowemu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, relacyjnych baz danych, tworzenia i edytowania prezentacji multimedialnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
  Wydział Wspomagający
  ul. A. Grottgera 50
  33-300 Nowy Sącz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną i numer ogłoszenia. Życiorys w formie CV. List motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów, niepodpisane i nieopatrzone datą oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (018)-442-41-30) lub (018)-442-41-21) w godz. 7.30 - 14.30.

Starszy inspektor

Nowy Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna