Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole ds. Postępowań Sprawdzających w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Białymstoku

Warunki pracy

• kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z pracownikami innych instytucji, interesantami oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu,
• praca związana między innymi z prowadzeniem postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
• stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym,
• w budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie na polecenie lub na wiosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 • Prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników jednostki z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony informacji niejawnych międzynarodowych.
 • Realizowanie czynności w ramach pomocy prawnej na potrzeby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb i organów uprawnionych do prowadzenia postępowań sprawdzających.
 • Pozyskiwanie wieloźródłowych informacji i materiałów m.in. z postępowań karnych, dyscyplinarnych i spraw operacyjnych, informacji ze służb specjalnych, IPN, sądów, prokuratur i innych instytucji, w tym danych objętych tajemnicą bankową i lekarską, przeprowadzanie niezbędnych sprawdzeń, rozmów i wysłuchań oraz analiza uzyskanych materiałów.
 • Opracowywanie informacji w ramach pomocy prawnej o kandydatach na stanowiska sędziowskie, prokuratorskie i inne w resorcie sprawiedliwości oraz o osobach ubiegających się o nadanie lub zrzeczenie obywatelstwa polskiego.
 • Przygotowywanie opracowania i zestawienia w zakresie wymaganym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
 • Prowadzenie ewidencji wymaganych ustawowo na potrzeby postępowań sprawdzających.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych co najmniej o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Wiedza z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych i informacji niejawnych międzynarodowych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna