Starszy inspektor
Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym, czas pracy – 8 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów KPP w Szczytnie, m. in. przygotowywanie projektów decyzji
 • prowadzenie dokumentacji związanych z pobytem osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Szczytnie
 • wystawianie zaświadczeń o dochodach policjantom i pracownikom Policji w celu przedłożenia odnośnym władzom
 • prowadzenie gospodarki kwaterunkowej, m. in. sporządzanie zapotrzebowania na wyposażenie Komendy, powierzenie mienia, brakowania, przeprowadzanie inwentaryzacji wyposażenia
 • terminowa legalizacja alkotestów, konserwacja urządzeń biurowych, itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm.);
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość ustawy o Policji, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność tworzenia projektów decyzji
 • komunikatywność, samodzielność, kreatywność, inicjatywa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie
  ul. Piłsudskiego 39
  12-100 Szczytno
  z dopiskiem: starszy inspektor Zespołu Wspomagającego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Rodzaj umowy: umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie.
Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni wyłącznie telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.

TECHNIKI I METODY NABORU:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna, podczas której m.in. zostanie sprawdzony stopień znajomości przepisów wskazanych w ogłoszeniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345 ze zm.).

Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje: tel. (0-89) 623-22-11.

Starszy inspektor

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna