Starszy inspektor
Gdańsk
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym, nie związana z wysiłkiem fizycznym, w siedzibie urzędu, na II piętrze budynku komendy (jest winda), oraz okresowo w terenie – krajowe delegacje służbowe (głównie na obszarze woj. pomorskiego).
Narzędzia pracy: fax, drukarki, kserokopiarka, komputer.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy.
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych.
 • Udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie kancelarii materiałów niejawnych do kontroli okresowej.
 • Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
 • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów niejawnych.
 • Odnotowywanie zmian klauzul tajności dokumentów niejawnych w dokumentacji ewidencyjne.
 • Kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie akt do archiwum.
 • Prowadzenie obowiązujących urządzeń ewidencyjnych (np. rejestrów).
 • Szkolenie pracowników prowadzących kancelarie materiałów zastrzeżonych w podległych jednostkach organizacyjnych PSP woj. pomorskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika kancelarii materiałów niejawnych w jednostce budżetowej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu programów MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • dokładność i terminowość realizacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / staż pracy / koniecznych poświadczeń / przeszkoleń,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowych informacji udziela Wydział Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, telefon: (58) 3477820 / 23 / 24.

Oświadczenia (wzór do pobrania ze strony: http://www.straz.gda.pl/informacje/sluzba-w-psp/nabor ) - muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Życiorys (CV), list motywacyjny muszą być własnoręcznie czytelnie podpisane – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I – preselekcja dokumentów
II – analiza merytoryczna aplikacji
III – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Starszy inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna