Starszy inspektor
Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
- praca administracyjno - biurowa,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca pod presją czasu,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w opiniowaniu dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opiniuje dokumenty z dziedzin: transportu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, w celu weryfikacji wpływu ustaleń projektu dokumentu na szeroko rozumiane środowisko.
 • Uczestniczy w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, w celu wskazania podmiotowi przygotowującemu projektu dokumentu, na jakie elementy środowiska, należy zwrócić uwagę przy ocenie wpływu na środowisko ustaleń dokumentu.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu stanowiska odnośnie odstąpień od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w celu stwierdzenia zasadności robienia oceny oddziaływania na środowisko działań, które co do zasady nie będą mogły mieć żadnego wpływu na środowisko.
 • Uczestniczy w stwierdzeniu wymogu przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w celu potwierdzenia, czy projekt dokumentu będzie mógł mieć wpływ na środowisko i wymaga oceny czy też nie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w planowaniu przestrzennym.
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawa Ochrony Środowiska.
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), otwartości na zmiany, rzetelności i terminowość , radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, skutecznej komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko i/lub opracowań ekofizjograficznych.
 • wykształcenie: wyższe w obszarze: architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu, 
<br>geografii, geoinformacji, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.
<br>

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  z dopiskiem WOOŚ-III.28/30Z- starszy inspektor

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem WOOŚ-III.28/30Z - starszy inspektor,
- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,
- umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
- proponowane wynagrodzenie brutto : 2500 zł.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.
UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna