Starszy inspektor
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw płac
w Biurze Kadr, Płac i Budżetu

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu, odpowiedzialność finansowa
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne z pracownikami Urzędu oraz osobami współpracującymi z Urzędem tj. zleceniobiorcy, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, o dzieło, a także z ZUS-em, z komornikami,
kilka razy w miesiącu: kontakty z komornikami – współdziałania w zajęciu wynagrodzenia,
kilka razy w roku: kontakty telefoniczne z ZUS-em celem prowadzenia uzgodnień roboczych w naliczaniu składek ZUS-owskich oraz zasiłków
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wyliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu wynikających ze stosunku pracy
 • obsługa płacowa pracowników i osób współpracujących z Urzędem, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne oraz osób uczestniczących w posiedzeniach komisji,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach z tytułu wynagrodzeń,
 • miesięczne rozliczenie pobranych zaliczek na podatek dochodowy od pracowników i współpracowników Urzędu dokonywanie rocznego naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych celem przekazywania danych do Urzędu Skarbowego,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej „NBE”, obsługa programu Kadry-Płace, obsługa programu Płatnik,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych informacji o poniesionych kosztach z tytułu wynagrodzeń,
 • wyliczanie wynagrodzeń na druku RP-7 dla osób odchodzących na emeryturę lub rentę oraz sporządzanie rocznych informacji dla organów rentowych celem przekazania danych do ZUS-u. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne celem ustalenia nadpłat składek emerytalno-rentowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze finansowo-księgowym
 • biegła znajomość obsługi programów komputerowych: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu
 • znajomość przepisów podatkowych, prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność: analitycznego myślenia, odporności na czynniki stresogenne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe praca/staż w zakresie naliczania wynagrodzeń,
 • przeszkolenie w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych
 • obsługa systemu NBE, Kadry Płace, Płatnik

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł do 3200,00+ dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna