Starszy inspektor
Stary Sącz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony środowiska
Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste), w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
• kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe
• okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach

Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku jednokondygnacyjnym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływana na środowisko sporządzanych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów polityk, strategii, planów lub programów położonych na obszarach chronionych,
 • uzgadnianie projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin położonych na obszarach chronionych,
 • uzgadnianie warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach parku krajobrazowego, obszarze chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000,
 • prowadzenie postępowań z art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
 • prowadzenie postępowań w zakresie oddziaływania przedsięwzięć, działań na obszar Natura 2000,
 • przygotowywanie decyzji derogacyjnych w zakresie gatunków chronionych,
 • uzgadnianie decyzji na wycinkę drzew w pasach drogowych,
 • uzgadnianie powołania lub zniesienia form ochrony przyrody,
 • szacowanie szkód spowodowanych przez bobry.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, nauk przyrodniczych.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub staż pracy co najmniej 6 miesięcy lub doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie zagadnień z ochrony środowiska wymaganych na stanowisku 
<br>
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa unijnego z zakresu ochrony przyrody,
 • wiedza z zakresu ochrony przyrody,
 • znajomość zagadnień związanych z procedurą ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość zasad funkcjonowania i form ochrony przyrody,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejętność obsługi programów GIS,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • samodzielność i inicjatywa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewidywany termin zatrudnienia 01.02.2020 r.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej, w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) zawarcie umowy
na czas nieokreślony.

Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy/które spełniają warunki formalne i otrzymali najwyższą liczbę punktów na teście, w przypadku jego przeprowadzenia.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana kandydatom/kandydatkom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18/446-09-08, 12/61-98-152, lub wysyłając e-mail na adres: Aplikuj

Starszy inspektor

Stary Sącz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna